Get Adobe Flash player
Start SP Rzemień Edukacja leśna

postheadericon Edukacja leśna

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Program autorski edukacji leśnej dla kl. IV-VI szkoły podstawowej

Program edukacji ekologiczno- leśnej opracowałam w formie cyklu wycieczek (które można realizować w ramach zajęć pozalekcyjnych lub w ramach kółka ekologicznego). Niektóre zajęcia, połączone będą ze spotkaniami prowadzonymi przez pracownika Nadleśnictwa. Przeznaczony jest on do realizacji w klasach IV -VI w ciągu jednego roku szkolnego.
Program autorski edukacji leśnej dla kl. IV-VI szkoły podstawowej

Tytuł: " Las moim przyjacielem"

Opracowała: mgr inż. Zofia Stala

Marzec- 2006

     Edukacja ekologiczno -leśna odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodego pokolenia. Od niej przecież zależy, czy zachęcimy młodego człowieka do wyboru takiego stylu życia, który będzie przyjazny dla środowiska, czy też nie. Ma ważne zadanie do spełnienia­ wykształcić i wychować nowoczesnego człowieka wrażliwego na piękno i walory przyrody oraz odpowiedzialnego za jej stan w środowisku lokalnym, regionalnym, jak i ogólnokrajowym i globalnym.
     Zadaniem nauczyciela jest rozbudzenie w uczniach potrzeby działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska od najmłodszych lat. Program edukacji ekologiczno- leśnej opracowałam w formie cyklu wycieczek (które można realizować w ramach zajęć pozalekcyjnych lub w ramach kółka ekologicznego). Niektóre zajęcia, połączone będą ze spotkaniami prowadzonymi przez pracownika Nadleśnictwa. Przeznaczony jest on do realizacji w klasach IV -VI w ciągu jednego roku szkolnego.
     Sama chętnie uprawiam turystykę pieszą i rowerowa, a uczniów o podobnym zamiłowaniu jest wielu. Ten fakt zadecydował o wyborze formy pracy. Wycieczki stanowią najbardziej atrakcyjną formę nauczania poglądowego.
     Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyroda dostarcza nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale oddziaływa również emocjonalnie, uczy poznawać, szanować i kochać przyrodę ojczystą.
     Mam nadzieję, że prezentowany program okaże się w tym pomocny. l. Założenia programowe i cele edukacji ekologiczno-leśnej w szkole podstawowej.
     Punktem wyjścia do pracowania programu autorskiego pt. " Las moim przyjacielem", była podstawa prawna Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa. W moim programie zostały uwzględnione zarówno ogólne założenia edukacji leśnej, treści programu oraz zadania szkoły, cele, osiągnięcia uczniów i ewaluacja.

Cele:
 • Zainteresowanie dzieci lasem, jego różnorodnością i pięknem,
 • budzenie szacunku do przyrody,
 • uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku leśnika i leśnictwa,
 • propagowanie kultury i historii związanej z leśnictwem.
Zadania szkoły:
 • tworzenie warunków do poznania współzależności między różnymi składnikami środowiska,
 • ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
 • ukazywanie mechanizmów i skutków nieporządnych zmian,
 • kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów.
Treści programu:
  budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych,
 • produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasów, zagrożenia i ochrona lasów,
 • rola leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.
Osiągnięcia uczniów:
 • całościowo postrzega przyrodę,
 • obserwuje i opisuje przyrodnicze składniki środowiska,
 • dostrzega walory przyrodnicze najbliższego otoczenia,
 • zna prawnie chronione obiekty i obszary przyrodnicze
 • rozpoznaje -z wykorzystaniem atlasów i prostych kluczy- pospolite gatunki roślin i zwierząt występujące w najbliższym otoczeniu,
 • ocenia stan najbliższego otoczenia,
 • aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych na rzecz ochrony najbliższego środowiska,
 • zachowuje się proekologicznie w życiu codziennym,
 • dokumentuje prace, obserwuje, sporządza notatki,
 • umie współpracować w grupie.
Metody i formy pracy:
 • zajęcia w terenie - pomiary, obserwacje pomników przyrody, roślin i zwierząt, karty pracy,
 • monitoring - stan czystości lasów,
 • metoda projektu -np. projekt atrakcyjnego miejsca wypoczynku album lub folder,
 • praca badawcza - np. pomiar stężenia SO2 za pomocą skali porostowej,
 • plakaty, wystawy, referaty, gazetki- efekt końcowy zajęć w ramach opracowanego programu,
 • udział w akcjach: sprzątanie lasu, dokarmianie ptaków w zimie.
Ewaluacja:
 • obserwacja postaw i zachowań uczniów, ankiety,
 • przygotowanie: gazetek, inscenizacji, wystaw, folderów,
 • udział w konkursach, apelach, akcjach promujących zachowania ekologiczne.
Niżej podaję plan wycieczek, które są tylko przykładem jednego z wielu rozwiązań

L.p. Temat wycieczki Zakres treści Termin- Uwagi
      miesiąc  
1. Czym jest las? 1. Różne drzewa, różne lasy.    
    2. Krajobrazy leśne. cały  
    3. Jaki jest las w twojej okolicy? rok  
    4. Piętrowość roślin w lesie.    
    5. Warunki panujące w lesie.    
    6. Wiek drzewa.    
2. Dlaczego powinniśmy sadzić 1. Znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce    
  lasy?- spotkanie z leśnikiem. człowieka. IV  
    2. Rozmieszczenie kompleksów leśnych w naszej gminie.    
         
    3. Praca leśnika.    
    4. Ochrona lasów przed zaśmiecaniem i dewastacją.    
3. Las jako zbiorowisko fauny 1. Flora i fauna poszczególnych warstw lasu.    
  i flory. 2. W roślinie jak w fabryce. V- VI  
    3. Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew    
    i krzewów.    
    4. Rośliny zarodnikowe- mszaki i paprotniki.    
    5. Mieszkańcy lasu- różne sposoby zdobywania    
    pokarmu.    
    6. Zależności pokarmowe.    
4. Różnorodność roślin 1. Najważniejsze gat. roślin nagonasiennych.    
  nagonasiennych. 2. Budowa kwiatostanu męskiego i żeńskiego na V - VI  
    przykładzie sosny ..    
    3. Obserwacja kory drzew - porosty.    
    4. Zanieczyszczenie powietrza S02 - skala porostowa.    
5. Obszary chronione w naszym 1. Formy ochrony przyrody w Polsce i w naszym    
  regionie - regionie. VI  
  "Bagno przecławskie". 2. Flora i fauna w naszym regionie - gat. chronione.    
    3. Roślinność bagienno- torfowa oraz jej znaczenie    
    w przyrodzie i gospodarce człowieka.    
    4. Zwierzęta związane z tym terenem.    
    5. Zasady zachowania na obszarach chronionych.    
6. Wakacyjny rajd rowerowy. 1.Osobliwości przyrodnicze rezerwatu "Buczyna" VII lub Do
    im. prof. W. Szafera na płaskowyżu kolbuszowskim VIII uzgodnienia
    oraz mającym powstać w niedługim czasie   z dziećmi.
    rezerwacie "Końskie Błota".    
7. Zapraszamy na grzybobranie. 1. Poznanie składników runa leśnego~ ze szczególnym    
    uwzględnieniem grzybów. IX  
    2. Gatunki jadalne i trujące.    
    3. Mikoryza ijej znaczenie. X  
    4. Zwierzęta ściółki leśnej (sprzątacze).    
    5. Krążenie materii.    
    6. Włączenie się do akcji sprzątania świata.    
8. Owoce~ nasion~ szyszki roślin 1. Rozpoznawanie gat. roślin po owocach~ nasionach~    
  leśnych. szyszkach. X  
    2. Przystosowanie roślin do sposobu rozsiewania nasion.    
    3. Kompletowanie zielnika    
    .    
    4.Zbiór owoców i nasion dla potrzeb szkoły    
    (założenie małej szkółki i dokarmianie zwierząt    
    w zimie).    
9. Ptaki i owady leśne. 1. Ptaki leśne w naszej okolicy.    
    2. Wędrówki ptaków i ptaki zimujące. X  
    3. Rola ptactwa leśnego.    
    4. Miejsce budowy gniazd.    
    5. Różnorodność owadów leśnych - sprzymierzeńcy    
    i szkodniki.    
10. Spotkanie z leśniczym- I. Pokrój - sylwetka drzew.    
  Zima w lesie. 2. Ślady i tropy zwierząt. I  
    3. Jak zwierzęta zimują? II  
    4. Dokarmianie zwierząt zimą.    
    5. Kulig połączony z pieczeniem kiełbasy.  

 
Archiwum

created by Arrcom.