Get Adobe Flash player
Start Towarzystwo Przyjaciół Przecławia Działalność

postheadericon Działalność

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W dniu 15 marca br. w Sali Królewskiej w Mielcu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, podczas którego zostało zaprezentowane sprawozdanie z czteroletniej działalności Towarzystwa, program działania na następną kadencję oraz wybory nowego zarządu i prezesa. Walne zgromadzenie zaszczycili m.in. Krystyna Skowrońska - posłanka na Sejm RP, Leszek Deptuła - marszałek województwa podkarpackiego, Józef Smaczny - starosta mielecki oraz wielu innych przyjaciół i sympatyków Mielca i ziemi mieleckiej oraz kilkudziesięciu członków Towarzystwa.

Zgromadzenie prowadził Jerzy Rzepka, zaś sprawozdanie z działalności przedstawił Jacek Krzysztofik - wiceprezes Towarzystwa, zastępujący chorego prezesa Janusza Stępnia. Następnie odbyły się dalsze proceduralne wystąpienia członków Towarzystwa, a po nich jawne wybory zarządu, spośród którego prezesem wybrano Jerzego Kazanę, wiceprezesami: Krystynę Philipp i Jacka Krzysztofika, sekretarzem Bronisława Kowalczuka, zastępcą sekretarza Bogumiłę Gajowiec, skarbnikiem została wybrana Krystyna Wojdyła. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Zbigniewa Starzyka. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został wybrany Stanisław Furdyna. Uchwalono też nadanie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera dr. Władysławowi Witkowi i Tadeuszowi Łakomemu.

Podczas obrad głos zabrał Leszek Deptuła, który wyraził uznanie dla dotyczasowej pracy Towarzystwa, starosta Józef Smaczny, który zadeklarował wsparcie dla działań tej pożytecznej organizacji oraz posłanka Krystyna Skowrońska, która wcześniej wstąpiła w szeregi Towarzystwa, a ponadto dyrektorowi Muzeum Regionalego w Mielcu - Januszowi Zborowskiemu wręczyła zabytkowy aparat fotograficzny, będący jej pamiątką rodzinną, zaś pani prof. Bogumile Gajowiec wiązankę kwiatów, w nawiązaniu do niedawnego Dnia Kobiet oraz uznaniu dla jej pracy jako nauczycielki, u której 30 lat temu zdawała maturę.

 

Szanowni Państwo !

Ostatnie Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które odbyło się w 1999 roku, położyło nacisk na kontynuowanie działań organizacyjnych zmierzających do popularyzacji osiągnięć miasta Mielca i powiatu mieleckiego, prezentowania w różnej formie zasług dla Ojczyzny mieszkańców Ziemi Mieleckiej, rodaków tej Ziemi, którzy zasłynęli swoją pracą i aktywnością.

W trakcie zebrania wybrano wówczas Zarząd w składzie: Jan Stępień – prezes, Jacek Krzysztofik – wiceprezes, Bronisław Kowalczuk – sekretarz, Danuta Berrached – skarbnik, członkowie Zarządu: Janusz Zborowski, Bogumiła Gajowiec, Jerzy Kazana, Zbigniew Ryba, Marek Woźniak, Andrzej Baran, Jerzy Rzepka, Jan Magda, Marian Bąk.

Komisja Rewizyjna: Stefan Parys – przewodniczący, członkowie: Zbigniew Starzyk i Aniela Kulczyńska (która w ciągu kadencji złożyła rezygnację ze względów rodzinnych). Sąd Koleżeński w składzie: Stanisław Furdyna – przewodniczący, Wiesław Woźniak i Elżbieta Solarska – członkowie.

Cele nasze realizowaliśmy w różnorodny sposób. Pod koniec 1999 roku wydano drukiem publikację wybitnego popularyzatora piosenki i muzyki oraz folkloru regionu mieleckiego Tadeusza Wywrockiego pod tytułem „Sto piosenek dla dzieci”.

Zarząd interesował się sprawami ekologii, zgłaszanymi w trakcie posiedzeń przez członków Towarzystwa. Interesowano się losami materiałów dotyczących Cmentarza Parafialnego w Mielcu, zebranych przez ś.p. Henryka Momota, długoletniego działacza Zarządu Towarzystwa i dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Na bieżąco w mieleckiej prasie zamieszczano publikacje o dziejach miasta Mielca i regionu oraz ludziach zasłużonych dla naszego środowiska. Informowano też o sesjach, sympozjach itp. współorganizowanych przez TMZM. W tym miejscu pozwolę sobie złożyć słowa podziękowania dla Redaktorów Naczelnych i dziennikarzy miejscowej prasy, telewizji Mielec, Radia Mielec, Radia Rzeszów, Ośrodka Telewizyjnego w Rzeszowie za popularyzację naszej działalności.

Po dłuższych przygotowaniach, 10 czerwca 2000 roku, w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie, odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Józef Maksymilian Ossoliński – życie i działalność”, a referaty wygłosili: dr Władysław Witek, mgr Piotr Miodunka, mgr Kazimierz Ogorzałek i mgr Leszek Szot. Nadmienić tu należy, że dzięki aprobacie Wójta Gminy Mielec Władysława Ochalika i bezcennej pomocy i zaangażowaniu Dyrektora Ośrodka mgr Doroty Kieraś sesja ta miała doskonałą oprawę i spotkała się z dużym uznaniem.

Także w II kwartale 2000 roku, dzięki wsparciu finansowemu mieleckiego Starostwa, udało się wydać publikację pod tytułem „Godni Pamięci”, przygotowaną do druku przez ś.p. Franciszka Śliwę. Pozycja ta, ukazująca zasłużonych działaczy Ruchu Ludowego w naszym powiecie, rozeszła się bardzo szybko, a stąd, że Towarzystwo było jej wydawcą, więc zamierzamy w przyszłości przygotować drugi tom tej publikacji i wydać ją drukiem, jeśli pozyskamy na to środki finansowe.

Nadmienić należy, że nasi członkowie brali również udział w Światowym Zlocie Mielczan, który odbył się w dniach 23 – 27 czerwca 2000 roku. Planowano także wydać drukiem publikację popularnonaukową dotyczącą dziejów mieleckiego lotnictwa w latach 1937 – 1997, niemniej ze względu na brak środków finansowych nie doszło do jej wydania. Jest to obecnie temat aktualny, ze względu na obchody rocznicowe dotyczące lotnictwa, jakie przypadają na rok bieżący, ale zależy od pozyskania środków finansowych.

W lecie 2000 roku wydano drukiem tomik wierszy pod tytułem „Bezsenność” autorstwa Jana Stępnia, poety i malarza, pracownika Muzeum Regionalnego, prezesa Zarządu Towarzystwa. Również w drugiej połowie 2000 roku doszło do utworzenia Klubu Miłośników Lotnictwa – dzięki aprobacie Prezesa Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu Zbigniewa Buczka i Zarządu Spółdzielni, pomocy Dyrektora Spółdzielczego Domu Kultury MSM w Mielcu Jadwigi Klaus i Zbigniewa Osaka prowadzącego tam Klub Modelarski. Celem Klubu Miłośników Lotnictwa jest popularyzowanie dorobku mieleckiego lotnictwa, historii lotnictwa oraz ludzi z lotnictwem związanych. Dla tej inicjatywy uzyskaliśmy wsparcie Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT”, kierowanego przez Dyrektora Jerzego Szaniawskiego i innych organizacji.

Ciąg dalszy na str. 4

Wielokrotnie dyskutowano w trakcie zebrań Zarządu jak uczcić pamięć tak wybitnych naszych rodaków jak prof. Władysław Szafer, Gen. Władysław Sikorski, Ignacy Łukasiewicz, czy dr Marek Piekarski rodem z Wojsławia, który w okresie międzywojennym był dyrektorem słynnego Liceum w Krzemieńcu.

Występowaliśmy także z wnioskami o wyróżnianie naszych członków i Muzeum Regionalnego w Mielcu. Dwóch naszych członków otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz jeden otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Mielca.

Z inicjatywy Jerzego Kazany w 2001 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem do druku opracowania z okazji X - lecia działalności Związku Żołnierzy – Górników Represjonowanych w latach 1949 – 1959. Jak wiadomo, publikacja ta ukazała się drukiem w 2002 roku, była wspierana finansowo przez nasze Towarzystwo i spotkała z dużym uznaniem.

Z inicjatywy zmarłego w ubiegłym roku naszego zasłużonego, byłego członka Zarządu Franciszka Śliwy, podjęto działania organizacyjne w celu utworzenia w Mielcu Ośrodka Badań Regionalnych i Dokumentacji, którego celem jest uzupełnianie działalności Muzeum Regionalnego w Mielcu w takich sprawach jak zbieranie i publikacja różnych materiałów i dokumentów oraz relacji związanych z dziejami miasta i regionu. Oczekujemy tu na pomoc władz województwa, powiatu i miasta, gdyż sami nie będziemy w stanie finansować kosztów działalności Ośrodka związanego organizacyjnie z naszym Towarzystwem. Jest to próba utworzenia w Mielcu ośrodka naukowego - badawczego zajmującego się badaniami regionalnymi o szerokim zakresie tematycznym.

Dzięki niezwykłej aktywności redaktora Włodzimierza Gąsiewskiego, wydawcy „Wieści Regionalnych”, ukazało się drukiem kilka opracowań jego autorstwa, m. in. przewodniki po Mielcu i powiecie, kilka tomików jego poezji itp. Doprowadził też do prezentacji swoich prac fotograficznych obrazujących osadnictwo niemieckie na Ziemi Mieleckiej w XVIII i XIX wieku, w formie wystaw m. in. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, Gminnym Ośrodku Kultury w Tuszowie Narodowym z siedzibą w Grochowem,

W czerwcu 2001 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu zorganizowano kiermasz wydawnictw Towarzystwa. Odbyła się też sesja dotycząca opracowywania dziejów swoich rodzin, a o Rodzinie Podolskich mówiła w jej trakcie Prof. Bugumiła Gajowiec, przygotowująca wówczas publikację o tej rodzinie.

Braliśmy udział we współorganizowaniu Konkursów Poezji im. Harli w Przecławiu, także w organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Przecławia w Przecławiu wystawach malarstwa, spotkaniach i wieczorach poezji. Ostatnio, 8 marca br. w salach Pałacu Rejów odbyła się zorganizowana przez to Towarzystwo sesja popularnonaukowa pt. „Ród Rejów w Przecławiu”. Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Przecławia przewodniczy obecnie mgr Zofia Markulis.

Z uznaniem odnosimy się do pracy Dyrektora Muzeum Regionalnego mgr Janusza Zborowskiego i pracowników Muzeum oraz podziękowaniem za opiekę nad zbiorami, które w przeszłości przekazało Towarzystwo. Uroczyste otwarcie Muzeum w nowej siedzibie w Pałacu Oborskich, które odbyło się 22 czerwca 2001 roku, połączone z otwarciem wystawy ze zbiorów Muzeum, ukazało jak cenne zbiory mamy zgromadzone w tej placówce. Przy okazji słowa podziękowania należą się Radzie Miejskiej w Mielcu i Prezydentowi Miasta Mielca za finansowanie remontu i utrzymanie tak potrzebnej społeczeństwu placówki kulturalnej.

Dzięki inicjatywie, no i ciężkiej pracy prof. Bogumiły Gajowiec, doszło do wydania pierwszego w Mielcu tak obszernego i bogato ilustrowanego opracowania rodu jednej rodziny, zasłużonej dla Ojczyzny i miasta Mielca Rodziny Podolskich. W 2001 roku, przy wsparciu TMZM, doszło również do wydania opracowania autorstwa Jacka Danela o życiu i działalności Kazimierza Sabbata, absolwenta mieleckiego gimnazjum.

Po dłuższym okresie przygotowań czynionych przez Komitet Organizacyjny Obchodów 150 rocznicy urodzin posła, senatora i ministra Andrzeja Kędziora – honorowego

Obywatela Miasta Mielca, 14 kwietnia 2002 roku odbyło się uroczyste składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod jego pomnikiem na Cmentarzu Parafialnym w Mielcu, a następnie w Chorzelowie, w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec, odbyła się Konferencja poświęcona „Bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu na obszarze powiatu mieleckiego i tarnobrzeskiego”. Z tej też okazji ukazała się drukiem publikacja poświęcona życiu i działalności inż. Andrzeja Kędziora.

Na bieżąco, w ciągu całej kadencji uczestniczyliśmy, zarówno prezes Zarządu jak i my, członkowie Zarządu, w różnych otwarciach wystaw, m. in. w SCK w Mielcu, w Chorzelowie, w Przecławiu, w GOK w Grochowem, uroczystościach patriotycznych z okazji 3 Maja i 11 Listopada, spotkaniach promocyjnych różnych publikacji.

Choć Senat w bieżącym roku ogłosił Rok Ignacego Łukasiewicza, w Mielcu w 2002 roku upamiętniono zasługi Łukasiewicza, wynalazcy i pioniera w dziedzinie praktycznego wykorzystania ropy naftowej, w związku z jego 180 rocznicą urodzin i 120 rocznicą śmierci. Z tej okazji, dzięki uprzejmej aprobacie i pomocy Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu prof. dr hab. Andrzeja Pruska, współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. Włodzimierza Bonusiaka, Rady Gminy i Wójta Padwi Narodowej, Starosty Powiatu Mieleckiego, zorganizowano w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Mielcu w dniu 19 czerwca 2002 roku sesję naukową poświęconą życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza, zwiedzano też Zespół Szkół w Padwi Narodowej, gdzie tamtejsza Szkoła Podstawowa nosi imię Ignacego Łukasiewicza oraz miejscowość Zaduszniki, gdzie urodził się Łukasiewicz.

Cieszymy się z dorobku Muzeum Regionalnego w Mielcu, które w 2002 roku obchodziło 35 lecie działalności. Dodać tu należy, że powstało ono z inicjatywy Towarzystwa w 1967 roku, przy szczególnym wkładzie pracy Wiktora Jadernego i doktora Mirosława Maciągi, działaczy – pasjonatów TMZM. Zorganizowało ono dziesiątki wystaw, wydało szereg publikacji, jest miejscem edukacji historycznej i regionalnej młodzieży mieleckich szkół. Może ono obecnie pochwalić się jedną z największych w Polsce kolekcji aparatów fotograficznych i fotografii zgromadzoną w Filii Muzeum Jadernówka.

W ubiegłym roku wydaliśmy podwójny, 3-4 numer naszego periodyku „Mieleckie Zapiski”. Obecnie pracujemy nad kolejnym numerem „Zapisków” i innymi publikacjami.

Na szczególne uznanie zasługuje również indywidualna aktywność wydawnicza wielu członków Towarzystwa, między innymi mgr Józefa Witka, pod którego redakcją powstała wspaniała monografia gminy Padew Narodowa, profesor Bogumiły Gajowiec, która opracowała i wydała drukiem – o czym już mówiłem – dzieje Rodziny Podolskich, Profesora Wiesława Kulikowskiego, wybitnego poety, popularyzatora poezji, literatury i kultury, redaktora Włodzimierza Gąsiewskiego – członka Związku Literatów Polskich, Edwarda Guziakiewicza i wielu innych. Można tu przytaczać jeszcze inne przykłady udziału członków Towarzystwa w różnych formach działalności kulturalnej w naszym środowisku. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że naszym obowiązkiem jest zachować – w takiej czy innej formie – jak najwięcej dla potomnych, starać się o utrwalanie różnych dokonań Mielczan, aktywności społeczno-zawodowej społeczeństwa, dbać o rozwijanie patriotyzmu, dokumentować różne wydarzenia. Sami widzimy jak wiele dzieje się wokół i jak ulotna jest pamięć ludzka ... Takie zadanie ma spełniać również wydawany przez Towarzystwo periodyk „Mieleckie Zapiski”. Udaje się nam go wydawać dzięki głównie pomocy samorządu Miasta Mielca, różnych sponsorów, m. in. Zarządu Elektrociepłowni Mielec, Nadleśnictwa Mielec, Firmy Trakeja oraz nieodpłatnej, społecznej pracy autorów tekstów i redakcji. Dodam tu, aby ukazać skalę pracy jaką wnosi się przy przygotowaniu periodyku, że koszty jakie ponosimy, to koszt druku w drukarni i czasem koszt transportu. Reszta to praca społeczna.

W naszej działalności wspierają nas także Starosta i Rada Powiatu Mieleckiego, Rada Miejska w Mielcu, Prezydent Miasta Mielca i Urząd Miejski, Burmistrz Radomyśla Wielkiego, Wójtowie i Rady wielu Gmin, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Urząd Marszałkowski, różne organizacje, instytucje, szkoły, uczelnie, spółki i osoby prywatne. W imieniu Zarządu Towarzystwa pozwolę sobie tu przekazać serdeczne podziękowania za tę pomoc i wsparcie, gdyż bez tego trudno byłoby realizować nasze statutowe zadania.

Podejmujemy również sprawy i tematy o charakterze patriotycznym. Widzimy potrzebę prowadzenia badań naukowych i dalszego zbierania materiałów o eksterminacji mieszkańców Ziemi Mieleckiej, dziejach mieleckiego lotnictwa, dobrach dworskich i pałacowych, jakie kiedyś znajdowały się w naszych wsiach i miastach, kontynuowania prac nad dziejami większych miejscowości powiatu, uczestniczenia w obchodach rocznicowych szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, różnych organizacji (na przykład „Sokoła”, ZMW, Ochotniczej Straży Pożarnej itp.). Zostaliśmy zaproszeni do udziału w obchodach 100 lecia lotnictwa, które są planowane na 3-4 maja br. 8 marca br., z okazji 150 tej rocznicy urodzin posła Franciszka Krempy, w Publicznym Gimnazjum w Padwi Narodowej we współpracy z Radą Gminy, Wójtem i Dyrekcją Gimnazjum zorganizowano sesję popularnonaukową, poświęcona życiu i działalności posła Franciszka Krempy. Referaty wygłosili podczas sesji prof. dr hab. Alojzy Zielecki z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz mgr Jerzy Skrzypczak z Muzeum Regionalnego w Mielcu, który jest też autorem publikacji pt. „Franciszek Krempa (1853-1935) ludowy trybun z Padwi Narodowej”.

Uczestniczymy także w przygotowaniach do odsłonięcia pomnika poległych na Cmentarzu Parafialnym w Gawłuszowicach, planowanych na 11 listopada br.

To wszystko wymaga od nas aktywności i poświęcania nieraz znacznej ilości czasu sprawom społecznym. Stąd chciałbym tu serdecznie podziękować Członkom Zarządu Towarzystwa za dotychczasową pracę społeczną, za nieraz bezinteresowną pomoc i osobiste zaangażowanie. Również niech mi będzie wolno przekazać naszemu choremu Prezesowi – w Państwa imieniu – serdeczne podziękowania za wszystko co czynił dla dobra Towarzystwa, za poświęcenie, olbrzymi wkład pracy i osobiste zaangażowanie wraz z życzeniami powrotu do zdrowia.

Pozwolę sobie nadmienić, że w przyszłym roku nasze Towarzystwo obchodzić będzie 40 lecie działalności. Jubileusz ten już obecnie mobilizuje nas do planowania wielu działań i podejmowania różnych inicjatyw.

Kończąc, pragnę nadmienić, że niniejsze sprawozdanie ukazuje tylko najistotniejsze sfery działania Towarzystwa w minionej kadencji, gdyż zrozumiałe jest, że była ona o wiele bogatsza i wszechstronna.

Dziękuję za uwagę.

 
Archiwum

created by Arrcom.